2021, week 33

— Shane Parrish & Sendhil Mullainathan said:

— John Hanke wrote: